برای یادگیری ریتم ساده 4/4 با گیتار باید تکنیک رایت را یاد بگیریم.
تکنیک رایت شامل ضربه محکم انگشت i (انگشت اشاره) و بی درنگ گرفتن صدای سیمها با پهلوی دست راست هست که بصورت سریع انجام می شود بطوری که بین ضربه i و گرفتن صدای سیمها زمان بسیار کوتاهی وجود دارد.

دقت بفرمایید که در این تکنیک صدای سیمها با کف دست گرفته نمی شود بلکه با لبه یا همان پهلوی دست گرفته می شود.
در تکنیک رایت صدای سیمها باید بلند و محکم بوده و مدت زمان صدای آن بسیار کوتاه مدت باشد و به سرعت یا لبه دست راست ساکت شود.
اجرای این ریتم 4/4 بسیار ساده بوده و شامل 4 حرکت رفت و برگشت انگشت i می باشد که در ضربه سوم تکنیک رایت اجرا می شود.
در صورتی که در حرکت رفت سیم های بم و در حرکت برگشت سیم های زیرتر به صدا در آیند، ریتم زیباتر خواهد بود.
در این تکنیک می توان انگشت p (انگشت شصت) را به سیم ششم یا به صفحه گیتار تکیه داد یا حتی می توان در صورت تسلط بیشتر آن را به جایی تکیه نداد.

 

To learn 4/4 rhythm we need to learn the Right technique.
The Right technique involves the i-finger snap and the right-hand side of the wire striking immediately, so there is very little time between the i-stroke and the hand-edge stroke.
Note that in this technique, the sound of the wires is not hand-palmed, but with the edge of right hand.
In Right technique, the sound of the wires should be loud and the sound duration should be very short and be silenced by edge of the right hand.
This 4/4 rhythm is very easy to execute and comprises 4 i-finger swivel movements performed in the third hit of the Right technique.
The rhythm will be more beautiful if hit upper strings in i-finger down move and hit lower strings in up move.
In this technique, the p-finger (thumb) can be rested on the sixth string or on the guitar plate, or even if it is further mastered, it may not be rested.