نامگذاری انگشتان دست چپ در نوازندگی گیتار:

در نوازندگی گیتار نامگذاری انگشتان دست چپ (بجز انگشت شصت) از اعداد استفاده می شود که بدین شرح است:

 • انگشت اشاره: 1
 • انگشت وسط: 2
 • انگشت انگشتر: 3
 • انگشت کوچک: 4
 • انگشت شصت: T

برای انگشت گذاری در گیتار لازم است ناخن های انگشتان 1 تا 4 کاملاً کوتاه شوند چون داشتن ناخن در این انگشتان برای انگشت گذاری نوازنده ایجاد مزاحمت می کند

استایل دست چپ:

نحوه صحیح انگشت گذاری دست چپ:

 • انگشت T (شصت) به عنوان تکیه گاه، پشت دسته گیتار قرار می گیرد. امتداد انگشت T عمود بر امتداد دسته گیتار و ره به بالا باشد. مفصل انتهایی شصت نیز صاف و بدون خمیدگی باشد.
 • سعی کنید سر انگشت T از سطح بالایی دسته گیتار خیلی بالا نیاید.
 • انگشتان 1 تا 4: انگشتها را باید دقیقاً پشت فرت روی سیم فشار داد. نباید انگشتان را روی فرت فرار داد و نیز نباید دور از فرت روی سیمها قرار داد.
 • با نوک انگشت سیم را بفشارید. بند آخر انگشتان نباید به حالت خوابیده و مایل سیم را لمس کند و تفریباً عمود بر سیم فشار وارد می کنند.
 • در مفصل انتهایی انگشتان 1 تا 4 خمیدگی زیادی ایجاد می شود تا بتوان با زاویه درستی نوک انگشتان را به سیم فشرد.

تمرینات انگشت گذاری دست چپ:

تمرین اول:

 1. انگشت 1 را پشت فرت هفتم روی سیم 1 قرار داده و با دست راست 4 ضربه به سیم 1 با تکنیک پیکادو وارد کنید.
 2. بدون اینکه انگشت 1 را بردارید یا فشار آن را کم کنید، انگشت 2 را پشت فرت بعدی گذاشته و 4 ضربه پیکادو به سیم 1 وارد کنید.
 3. انگشت 3 و 4 را هم به همین ترتیب وارد کنید.
 4. بعد از پیکادو با انگشت 4، در حرکت برگشت انگشت 4 تا 2 را یکی یکی برداشته و تکنیک پیکادو را روی هرکدام از انگشتان اجرا اکنید تا دوباره به انگشت 1 برسید.
 5. مراحل فوق را روی سیم 2 تا 4 به ترتیب تکرار کنید.
 6. بعد از انجام سیم 4 یکی یکی سیم ها را برگردید تا دوباره به سیم 1 برسید.
 7. در کلیه مراحل این تمرین سعی کنید قوانینی که برای انگشت گذاری دست چپ ذکر شد را رعایت کنید.
 8. این تمرین را تا زمانی ادامه دهید که بتوانید ضربات پیکادو را با فاصله زمانی مساوی انجام داده و برای انگشت گذاری و جابجایی بین سیم ها نیازی به مکث کردن نداشته باشید.
چرا تمرین روی فرت هفتم؟

همانطور که در تمرین فوق آمد انگشت گذاری پشت فرت های 7 تا 10 انجام می شود. دلیل این امر آن است که فواصل بیت این فرت ها نه خیلی زیاد است و نه خیلی کم و برای شروع تمرین انگشت گذاری بسیار مناسب است.

بعداً می توانید همین تمرین را روی دیگر فرت ها اجرا کنید.

چرا انگشت گذاری باید حتماً پشت فرت و چسبیده به آن باشد؟

در صورتی که انگشت دور از فرت روی سیم قرار داده شود

 1. صدای نوت تولید شده از گیتار کیفیت پایینی خواهد داشت و اصطلاحاً گیتار صدای گز می دهد.
 2. برای ایجاد نوت مورد نظر فشار بیشتری به انگشتان وارد می شود.

تمرین دوم:

شبیه تمرین اول با چند تفاوت:

 1. انگشت گذاری از انگشت 1 تا 4 به ترتیب و برای هر انگشت یک ضربه پیکادو بدون برگشت انگشتان.
 2. پس از انگشت 4 به سیم 2 بروید و مرحله قبل را از انگشت 1 تا 4 به ترتیب روی سیم 2 اجرا کنید.
 3. مراحل فوق را روی سیم 3 و 4 نیز انجام دهید
 4. پس از سیم 4 به سیم 3 برگشته و سیم ها را به ترتیب پایین بروید تا به سیم 1 برسید.