• نام انگشتان دست راست

  • استایل دست راست

  • تکنیک پیکادو (آپویاندو)

برای شروع تمرینات دست راست ابتدا لازم است نام انگشتان دست راست را بدانیم.

نامگاری انگشتان دست راست با حروف انگلیسی کوچک:

  • شصت: p
  • اشاره: i
  • وسط: m
  • انگشتر: a
  • کوچک: x (e)
نامگذاری انگشتان دست راست

نحوه نامگذاری انگشتان دست راست در نوازندگی گیتار

تکنیک پیکادو یا آپویاندو با انگشتان i و m انجام می شود. برای اجرای تکنیک پیکادو، انگشت p را به سیم ششم (بالاترین سیم گیتار) روبروی روزت گیتار، یا بالای سیم ششم به صفحه گیتار تکیه می دهیم.

در تکنیک پیکادو متوالیاً با انگشتان i و m از پایین سیم گیتار به سمت بالا نیرو وارد کرده، با همین نیرو انگشت را از روی سیم رد کرده و با رها شدن سیم، انگشت را روی سیم بالاتر تکیه می دهیم.

نکته مهم:

ساعد را از ناحیه ای به محفظه صدایی گیتار تکیه دهید که مچ دست حالت خمیدگی نداشته باشد. زیرا خم شدن مچ باعث اجرای سخت و ناصحیح تکنیک پیکادو می شود.

در اجرای تکنیک پیکادو انگشتان i و m باید بصورت متوالی ضربه ها را انجام دهند. یعنی 2 ضربه i پشت سرهم یا 2 ضربه m پشت سرهم وجود ندارد.

تمرین:

از سیم 1 تا سیم 4 هرسیم 4 ضربه بصورت پیکادو، شروع با i با فواصل زمانی یکسان اجرا کرده و پس از سیم 4 بدون مکث با ترتب برعکس از سیم 4 به سیم 1 برگشته و همین فرآیند را تکرار کنید.

توجه داشته باشید که این تمرین را هرگز با سرعت انجام ندهید و در اجرای آن تمرکزتان روی زمان بندی برابر در اجرای ضربات و همچنین نحوه صحیح قرار گیری دست راست و کیفیت صدای تولید شده از گیتار باشد.